Wednesday, March 26, 2008

Asana sequence, week 8, level 2-3

virasana, PYS II.4
amv/ams/uttanasana
supta padangusthasana, parivrtta
adho mukha vrksasana
sirsasana
ams/plank/chaturanga
vasisthasana
malasana
ekahasta bhujasana
akarna dhanurasana
paschimottanasana
salamba sarvangasana, halasana, ekapada, supta konasana
savasana

No comments: