Tuesday, March 18, 2008

Asana sequence, week 6, level 2-3

adho mukha virasana/adho mukha svanasana/uttanasana
adho mukha svanasana to parsvottanasana, parivrtta trikonasana
prasarita padottanasana
uttanasana
sirsasana, ekapada
upavista konasana
parsva uvk
parivrtta uvk
baddha konasana
parivrtta janu sirsasana
janu sirsasana
paschimottanasana
malasana
kurmasana
setubandha, block
sarvangasana, ekapada, halasana, supta konasana, urdhva mukha paschimottanasana
savasana

No comments: