Saturday, March 22, 2008

Asana sequence, week 7, level 2-3

adho mukha virasana/adho mukha svanasana/uttanasana
adho mukha vrksasana
sirsasana, ekapada
ams to parsvottanasana
ams to parivrtta trikonasana
prasarita padottanasana
uttanasana
wall utthita parsva hasta padangusthasana
parivrtta upavishta konasana
parivrtta janu sirsasana
janu sirsasana
paschimottanasana
salamba sarvangasana, ekapada, halasana, supta konasana, urdhva mukha paschimottanasana
savasana

No comments: