Friday, February 29, 2008

Asana sequences, Friday, 29 Feb 9am and 11am

9am Level 1
swastikasana, twist
adho mukha svanasana
ams, plank, partner
garudasana
tadasana, gomukhasana
surya namaskar w/trikonasana, parsvakonasana, virabhadrasana I
virabhadrasana I, wall
urdhva mukha svanasana, chair
ums
bhugangasana
salabhasana
adho mukha virasana, parsva
sarvangasana, ardha halasana


11am Gentle level 1
adho mukha svanasana, rope
trikonasana, rope
parsvakonasana, rope
ardha chandrasana, rope
rope gomukhasana
rope 1, pubis to chair
rope urdhva hastasana
standing backbend, ropes
urdhva mukha svanasana, chair
chair viparita dandasana (alternate chair purvottanasana)
chair sarvangasana
savasana

No comments: