Thursday, February 28, 2008

Asana sequence, Wednesday, 27 Feb, Level 1, 7pm

Adho Mukha Virasana/Adho Mukha Svanasana
Trikonasana
Ardha Chandrasana
Adho Mukha Svanasana, plank
Vasisthasana I
Urdhva Prasarita Padasana, 90-60-30 degrees
Paripurna Navasana
Ardha Navasana
Jathara Parivartanasana, legs bent
Chatush Padasana
Salamba Sarvangasana, Halasana
Savasana


No comments: